PARTNEŘI

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Program VIII., evid. Č. projektu SPORT VIII-0929/2017

       

SLEDUJTE NÁS

Nouzový režim od 5.10.2020

                                               
1.
Říjen
2020

Informace pro rodiče

Vzhledem k aktuálním opatřením vlády jsem dnes jednal s ředitelem gymnázia. Rád bych Vám rád oznámil, že tréninky judo nebudou od 05.10.2020 přerušeny. Při dodržení hygienických podmínek budou zachovány i termíny tréninků. V případě potřeby nám ředitel gymnázia nabídl využití malé tělocvičny.

Výklad ČSJu:

Platné usnesení vlády ze dne 30.9.2020 pro oblast sportu a hromadných akcí:

I. zakazuje

1. hromadné akce konané v počtu vyšším než deset osob ve vnitřních prostorech staveb

a v počtu vyšším než dvacet osob ve vnějších prostorech…tento zákaz se nevztahuje na hromadné akce uvedené v bodě II.

II. omezuje

2. sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy tak, že se jich účastní

pouze sportovci a nezbytné osoby zabezpečující organizační a technické zázemí včetně

rozhodčích a osob zajišťujících zpravodajství v počtu nepřevyšujícím 130 osob v rámci

vnitřního i vnějšího sportoviště; stejné omezení se vztahuje i na přípravu sportovců

pro sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy,

 

Komentář ČSJu:

Z uvedeného vyplývá, že všechny soutěže (pořádané ČSJu nebo krajskými svazy juda) patří pod statut soutěží „soutěže organizované sportovním svazem“. Proto je možné soutěže pořádat za dodržení podmínky účasti všech (sportovců, trenérů, organizátorů a dalších) maximálně do 130 osob. 

Sportovní trénink je „příprava sportovců pro sportovní akce“ za předpokladu, že se jedná o sportovně aktivní členy ČSJu (tedy ti, kteří mají uhrazen členský poplatek 300,- Kč pro rok 2020). Sportovci sportovně neaktivní se nemohou soutěží účastnit, proto se nejedná o sportovce, kteří se připravují na sportovní akci.

I nadále je nutné dodržovat všechna platná opatření vydaná MZ ČR při pořádání turnajů a organizaci tréninků juda (dezinfekce, omezení skupin a doprovodu na tréninku nebo turnaji apod.).

https://www.czechjudo.org/krizove-opatreni-platne-od-5-rijna-2020